Jumper de la Colline

Jumper de la Colline 

Geb.: 07.04.2024 

Braunschecke 

M: Jewel ´s v.d. Klomperweg

V: Hermits Paige Boy


Karl de la Colline

Karl de la Colline  

Geb.: 25.04.2024

Creme-dun

M: Klarissa v. Dohren

V: Next One


Henry de la Colline // VERKAUFT

Henry de la Colline

Geb.: 26.04.2024

Fuchsschecke 

M: Heidi v. Balveren

V: Hermits Paige Boy


Robert de la Colline // VERKAUFT

Robert de la Colline  

Rappe 

Geb.: 02.05.2024

M: RG Mini Blümchen

V: Hermits Paige Boy


Emilio de la Colline

 Emilio de la Colline 

Geb.: 12.05.2024

Palominoschecke

M: Escada 

V: Hermits Paige Boy